سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمجتبی موسوی – گروه مهندسی صنایع پلیمر دانشگاه علوم و تحقیقات واحد یزد
آرش امینی –
وحید رحمانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
نورالدین گودرزیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

در این مقاله از اپوکسی فنول نوولاک ) EPN (،پلی استر غیراشباع ( UPR (ونانو ذرات سیلیسیم استفاده شده . اپوکسی فنول نوولاک بوسیله فرایند گلیسیداسیون نوولاک تهیه می شود. وجود پلی استر غیر اشباع دراین فرایند باعث می گرددکه یک پیوند شبکه ایی به وجودآید که می تواند خواص فیزیکی،مکانیکی،وحرارتی رزین اپوکس فنول نوولاک راافزایش دهد .رزین های اپوکسی فنول نوولاک سازگاری خوبی با ) UPR (از خودنشان می دهند، بعد از مخلوط شدن آنها با یکدیگر وپخت ،چقرمگی ومقاومت در برابر ضربه رزین به طورچشمگیری افزایش می یابد بوسیله آزمونهای TGA ، DMA و DSC خواص حرارتی رزین سخت شده را میتوان بررسی نمود. مخلوط رزین EPN/UPR افزایش مقاومت حرارتی خوبی را توسط انجام تست TGA نشان داده است. رفتار شکست ماده نیز توسط SEM و TEM مشخص میشود. EPN کارایی بهتری نسبت به مابقی رزینهااز نشان داده است