سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد سلمانی زاده – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
حسن صفی یاری –
داریوش زارع –

چکیده:

دراین تحقیق برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی میوه عناب رقم محلی بیرجندی درسطح رطوبتی ۱۵/۵ درصد برپایه خشک اندازه گیری شد خواص فیزیکی شامل طول عرض ضخامت قطر میانگین حسابی قطر میانگین هندسی حجم مساحت سطح رویه ضریب کرویت ضریب رعنایی چگالی حقیقی چگالی توده تخلخل و ضریب اصطکاک استاتیکی برروی چهار سطح چوب لاستیک شیشه گالوانیزه بودند که میانگین هریک از آنها به ترتیب ،۰/۳۴ ،۰/۳۳ ،۷۹/۳۲ ،۰/۳ ،۱/۵۲ ،۰/۸۹ ،۰/۹۱ ،۹۲۶/۳۸ ،۲۶۷۳/۲۲ ،۱۷/۱۳ ،۱۷/۱۸ ،۱۵/۸۹ ،۱۶/۸۱ ،۱۸/۸۵ و ۰/۳۸ و ۰/۳۵ بدست آمد و خواص مکانیکی شامل نیروی تسلیم تغییر شکل سختی و انرژی شکست بودند که میانگین آنها به ترتیب ۱۵/۶۸ و ،۴/۳۱ ،۳/۶۹ و ۲۸/۲۹ بودند برای مدلسازی جرم میوه عناب نیز از معادلات رگرسیون خطی استفاده شد و بهترین رابطه بین وزن و عرض عناب بابالاترین ضریب همبستگی ۰/۸۶ و کمترین خطای استاندارد ۰/۶۷۰۵ بدست آمد.