سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه رستگار – دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی
مجید راحمی – استاد دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی

چکیده:

بررسی خواص فیزیکوشیمیایی میوه ارقام مختلف خرما شش رقم خرما که معمولا در ایران رشد م یکنند، برای بررسی خصوصیات فیزیکی وترکیبات شیمیایی آنها مورد مطالعه قرار گرفت. تمام اندازه گیری ها در مرحله آخر یعنی تمر اندازه گیری شد. نمونه ها از نظر قند، پروتئین، اسیدیته، کل مواد جامد محلول، میزان عناصر معدنی تجزیه شدند.تفاوت معنی دار در خصوصیات مورد نظر اجازه درجه بندی شش رقم را فراهم می کند. نتایج این تحقیق اطلاعات جدید و ضروری برای تشخیص بهترین ارقام میوه هایی که برای صنعت وتکثیر مناسب هستند به طوری که رضایت تولیدکننده ومصرف کننده را در نظر دارد، فراهم می کند.