سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا صادقی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان، دانشگاه سیستان و ب

چکیده:

گیاه Otostegia aucheri متعلق به خانواده نعنا و دارای خاصیت آنتی دیابتیک است. در این تحقیق برای اولین بار خواص ضد میکروبی عصاره های مختلف این گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت، به این منظور از ۸ باکتری شامل آنتروباکترکلوآکی، اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، سالمونلاتیفی، سیتروباکتر فروندی‌‌ای، کلبسیلا پنومونیه، میکروکوکوس لوتئوس و ۲ قارچ بیماری زا شامل آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنس استفاده شد و روش دیسک دیفیوژن جهت بررسی خواص ضد میکروبی بکار رفت. از اموکسی سیلین و کتوکونازول برای کنترل مثبت و حلال DMSO برای کنترل منفی استفاده شد. نتایج بررسی ضد میکروبی این گیاه نشان داد عصاره آبی این گونه اثر رضایتبخشی بر روی باکتریها نداشته، و عصاره های آلی کمترین اثر را بر روی باکتری انتروباکتر کلوآکه داشتند. و عصاره متانولی و اتیل استات این گونه بیشترین قطر هاله عدم رشد را به ترتیب بر روی باکتری کلبسیلا پنومونیه و سیتروباکتر فروندی‌‌ای نشان دادند. اثرات ضد میکروبی عصاره اتیل استاتی و متانولی این گیاه به دلیل وجود فلاونوئیدها و ترکیبات اکسیژن دار در این گیاه می باشد که دارای خاصیت انتی اکسیدانی و ضد میکروبی می باشند. مقدار فلاونوئید کل عصاره اتیل استاتی گیاه تعیین شده با توجه به اهمیت خاصیت ضد میکروبی این گیاه آنالیز و خالص سازی ترکیبات فعال عصاره متانولی و اتیل استاتی آن پیشنهاد می‌شود.