سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهر
وحیده ناظری – دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مهدی میرزا – دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، موسسه تحقیقات جنگ
مهدی بیگدلو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهر

چکیده:

یکی از روش های نوین جهت کنترل آفات و بیماری های گیاهی بویژه برای تولید محصولات ارگانیک، استفاده از مواد و ترکیبات طبیعی با منشاء گیاهی است. در این تحقیق فعالیت ضدقارچی عصاره متانولی نوروزک بر علیه ۴ قارچ بیماری زای گیاهی (Aspergillus flavus hytophthora drechsleri, Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum,) در محیط درون شیشه ای بررسی گردید. برای تعیین میزان حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) از محیط های کشت PDA حاوی غلظتهای صفر ،۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ پی پی ام عصاره استفاده گردید. اطلاعات حاصله بوسیله نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند، نتایج نشان داد میزان بازدارندگی به نوع قارچ و میزان غلظت عصاره بستگی دارد به طوری که غلظتهای مختلف عصاره هیچ تاثیری بر کنترل قارچAspergillus flavus نداشت ولی غلظت ۴۰۰۰ پی پی ام عصاره توانست رشد قارچ Phytophthora drechsleri به طور کامل مهار کند. با افزایش غلظت عصاره میزان کنترل رشد قارچ هایFusarium oxysporum و Rhizoctonia solani نیز افزایش یافته است. با توجه به نتایج بدست آمده، می توان عصاره گیاه نوروزک را بعنوان یک قارچ کش مناسب برای مبارزه با قارچ Phytophthora drechsleri معرفی و مورد مطالعه بیشتر قرار داد.