سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوشین زندی سوهانی – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طب

چکیده:

دراین بررسی، خواص ضد تخمریزی و تفریخ تخم اسانس رزماری Rosemarinus officinalis روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد آزمایش قرار گرفت. اسانس رزماری با روش تقطیر با آب و به کمک دستگاه کلونجر استخراج شد و در غلظت های مختلف برای آزمایشات زیست سنجی مورد استفاده قرار گرفت. این آزمایشات درسال ۱۳۸۹ و در شرایط آزمایشگاهی ( دمای ۱±۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۵ ± ۶۵ درصد و در تاریکی ) با ۵ تکرار انجام شد. نتایج نشان دادکه با افزایش غلظت اسانس بازدارندگی تخم ریزی و کاهش تفریخ تخم افزایش یافت. میانگین درصد بازدارندگی تخم ریزی در پایین ترین غلظت (۰۲/۰ میکرولیتر در لیتر هوا) ۴۴/۱۰ % و در بالاترین غلظت بکار برده شده (۴/۰ میکرولیتر در لیتر هوا) به ۳/۹۲ % رسید. مقادیر LC50 و LC99 اسانس رزماری برای تخم به ترتیب۵۴/۱ و ۳۵/۳ میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه گردید. درصد مرگ و میر تخم های سوسک چهار نقطه ای در غلظت ۷۱/۰ میکرو لیتر بر لیتر هوا ۳۵/۱۵ % (پایین ترین غلظت) و در غلظت ۳/۴ میکرولیتر بر لیتر هوا (بالاترین غلظت) ۱/۸۰% محاسبه شد. نتایج این بررسی نشان داد که اسانس رزماری می تواند به عنوان یک عامل کاهش دهنده میزان تخم ریزی و تفریخ تخم سوسک چهار نقطه ای حبوبات در انبارها مورد استفاده قرار گیرد.