سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدیقه برهانی – مربی دانشجوی دکتری گروه پژوهشی علوم و تکنولوژی الیاف دانشگاه صنعتی اصفهان
سید عبدالکریم حسینی – استاد گروه پژوهشی علوم و تکنولوژی الیاف دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
غلامرضا اعتماد – استاد گروه پژوهشی علوم و تکنولوژی الیاف دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
محمد مرشد – دانشیار گروه پژوهشی علوم و تکنولوژی الیاف دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

الکتروریسی یک روش جدید برای تولید نانو الیاف می بادش. نانو الیاف بدلیل خواص منحصر بفردی مانند تخلخل زیاد و سطح مخصوص بالا انتخاب مناسبی برای کاربردهایی نظیر فیلتراسیون، لباسهای محافظ، کاربردهای پزشکی و غیره می باشند. در این تحقیق لایه ای از نانو الیاف پلی اکریلونیتریل (PAN) الکتروریسی شده است. غلظت محلول پلیمر از ۱۱ تا ۱۵ درصد وزنی تغییر داده شد. در ابتدا ویسکوزیته محلول پلیمر و قطر نانوالیاف حاصله اندازه گیری گردید و سپس با استفاده از پردازش تصویر تخلخل سطحی نمونه ها مورد اندازه گیری قرار گرفت. همچنین نفوذ پذیری هوا از نمونه ها تعیین شد و ضریب همبستگی بین تخلخل سطحی و نفوذ پذیری هوا بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داده اند که افزایش غلظت محلول پلیمری منجر به افزایش ویسکوزیته محلول پلیمری و افزایش قطر نانوالیاف می شود. همچنین مشاهده شد که با افزایش قطر نانوالیاف، تخلخل سطحی و در نتیجه نفوذ پذیری هوا از نمونه ها کاهش یافته است. در این تحقیق ضریب همبستگی ۹۴/۰ بین تخلخل سطی و نفوذ پذیری هوا بدست آمد.