سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید فرخانی – دانشجوی کارشناسی، بخش مهندسی متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کمیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی، بخش مهندسی متالورژی، دانشگاه شهید ب
شهریار شرفی – دانشیار، بخش مهندسی متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پدیده های سطحی نظیر خوردگی، سایش، خستگی و… هزینه هنگفتی بر اقتصاد هر کشور تحم ی ل می – نماید. با توجه به شدت بالای خسارات وارد شده، بحث جلوگیری و کاهش زیانهای ناشی از این فرایندها از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود. در فرآیند سخت پوشانی، یک آلیاژ به صورت همگن و بوس یله انواع روشهای جوشکاری بر روی سطح یک فلز پوشش داده می شود . در این مطالعه بوسیله روش جوشکاری قوسی با گاز محافظ لایهای از آلیاژ سخت پوشان Fe-20Cr-0.03C %wt بر روی فلز زیر لایه از جنس فولاد کربن متوسط CK45 با استاندارد DIN1.1191 پوشش داده شد. آنالیز پراش اشعه X وجود کاربیدهای کروم را ثابت نمود. آزمایش سایش تحت استاندارد ASTM G99 انجام شد. با میکروسکوپ الکترونی روبشی مورفولوژی سطح و اثر پوشش بر روی مقاومت به خوردگی با آزمایشهای امپدانس و پلاریزاسیون بررسی شد. نتایج نشان میدهد که با ایجاد پوشش کاربید خواص سطحی بهبود مییابد . همچنین مقاومت به خوردگی نمونه پوشش داده شده نسبت به فولاد زیر لایه در محیط اسید سولفوریک تقویت شده است.