سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کمیل نصوری – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی-نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک ت
احمد موسوی شوشتری – عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهن
علی کفلو – عضو هیئت علمی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مواد پیش

چکیده:

نانوالیاف کامپوزیتی از مخلوط پلیآکریلونیتریل و مقادیر مختلف از پلیمر رسانای پلیآنیلین به کمک فرآیندالکتروریسی تهیه شد. بررسی ساختار نانوالیاف به وسیله میکروسکوپ الکترونی پویشی نشان داد که متوسطقطر نانوالیاف با افزایش میزان پلیآنیلین در آنها، کاهش و میزان پراکندگی آنها افزایش یافته است به طور ی که قطر نانوالیاف در نمونه شاهد نسبت به نمونه با ۵۰wt%پلیآنیلین، از مقدار ۲۰±۲۳۴به ۱۸±۸۴ نانومترتغییر یافته است. نتایج نشان میدهد که امکان تولید نانوالیاف کامپوزیتی به شکل یکنواخت و مطلوب ازمخلوطهای دارای۴۰wt% پلیآنیلین وجود دارد. علاوه بر این آزمایشات خواص مکانیکی نانوالیاف به طو ر واضح نشان داد که با افزایش مقدار ۴۰wt% پلیآنیلین نسبت به نانوالیاف خالص، در ازدیاد طول تا حد پارگی نانوالیاف تغییر محسوسی به وجود نمیآورد ولی استحکام تا حد پارگی و نیز مدول آنها به ترتیب به مقدار ۲ و ۸ برابر افزایش مییابد. بنابراین غلظت بهینه پلیآنیلین برای تولید نانوالیاف با ساختار مطلوب و نیز افزایش خواص مکانیکی به منظور کاربرد در فیلترهای نانولیفی را میتوان در حدود۴۰wt% در نظر گرفت.