سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم سامی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیک دانشگاه سیستان وبلوچستان زاهدان
حیدرعلی شفیعی گل – استادیار گروه فیزیک دانشگاه سیستان وبلوچستان زاهدان
علی کاظم پور – استادیار گروه فیزیک دانشگاه پیام نوریزد یزد

چکیده:

دراین مقاله خواص ساختاری و الکترونی SnO2 * TiO2 درفاز روتایل بااستفاده ازنظریه تابعی چگالی DFT و بااستفادها زتقریب گرادیان تعمیم یافته GGA به روش شبه پتانسیل بانرم افزار کوانتوم اسپرسو و باکدمحاسباتی PW scf بررسی شد باتوجه به نتایج یک گاف مستقیم اندازه ۱/۷۸ الکترون ولت برای TiO2درنقطه R و یک گاف مستقیم به اندازه ۰/۶ الکترون ولت برای SnO2درنقطه r محاسبه شد به دلیل استفاده ازنظریه تابع چگالی گاف نواری محاسبه شده کمتر ازمقادیر تجربی می باشد همچنین نتایج نشان داد که TiO2 پیوند یونی قوی تری نسبت به SnO2دارد