سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منا ایوز – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
اکرم شریفی – دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی
لاله مشرف – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

درسالهای اخیر فیبرهای رژیمی به دلیل داشتن اثرات مفید فیزیولوژیکی و متابولیکی در بدن مورد توجه بسیاری ازمحققان قرارگرفته اند. میزان فیبرهای رژیمی مورد نیاز بدن حدود ۳۰ گرم در روز توصیه شده است با توجه به اینکه مصرف فیبر رژیمی در تغذیه روزانه افراد معمولا کمتر از مقدار توصیه شده است غنی سازی مواد غذایی با فیبرهای رژیمی نقش مهمی در دستیابی به مزایای سلامتی آن دارد افزودن سبوس گندم به عنوان منبع غنی از فیبرهای رژیمی اغلب مشکلاتی در خصوصیات رئولوژیکی و کیفی خمیر و در نهایت نان تهیه شده به وجود می اورد دراین تحقیق به منظور کاهش اثرات تخریبی سبوس بر بافت و خصوصیات رئولوژیکی خمیر تیمار هیدروترمال برروی سبوس قبل از اضافه کردن به ارد اعمال گردید تغییرات خواص رئولوژیکی با افزودن سبوس فراوری شده به خمیر توسط دستگاه فارینوگراف ضبط و اندازه گیری شد. همچنین اثر فراوری مذکور بر میزان فیبر و گلوتاتیون سبوس نیز بررسی شد نتایج حاصل در قالب طرح فاکتوریل مورد تجزیه قرارگرفت و مقایسه میانگین داده ها به روش دانکن انجام شد.