سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا پورفلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
منیره نهاردانی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
مرتضی محمدی –
سارا نیاستی –

چکیده:

شناخت خواص بیوفیزیکی میوه عناب درطراحی تجهیزات فرایند جابجایی خشک کردن جداسازی ناخالصی ها انتقال انبار مانی نقش اساسی ایفا می کند دراین تحقیق میانگین طول ضخامت جرم واحد میوه میانگین حسابی و هندسی حجم دانسیته توده و واقعی و جامدتخلخل محاسبه گردید خواص بیوفیزیکی میوه عناب دررطوبت درمبنای تر ۸/۳۲ درصد بررسی گردید که میانگین طول عرض ضخامت و جرم واحدمیوه ۱۹/۱۱ و ۱۷/۲۴ و ۱۷/۰۳ میلی متر و ۱/۵۵ گرم بود میانگین حسابی و هندسی قطر و ضریب کرویت دانه ۱۷/۷۳ و ۱۷/۷۰ میلی متر و ۹۳ درصد بود حجم به روش آزمایشگاهی ومحاسباتی ۳/۸ و ۴/۱۱ سانتی متر مکعب بود دانسیته توده واقعی و جامد ۰/۲۵۱ و ۰/۴۸۱ و ۱/۴۶ گرم برمیلی لیتر بود در رطوبت ۸تا۲۰ درصد درمبنای تردانسیته توده با کاهش رطوبت از ۰/۱۹ه۸۲ به ۰/۲۵۱۰ گرم برمیلی لیتر افزایش یافت .