سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا باقری – استادیار گروه مهندسی عمران- سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حامد زنگانه – کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد علی سیفی مریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

چکیده:

در حال حاضر استفاده همزمان از دو ماده مکمل سیمانی در بتن بصورت مخلوط سه جزئی جهت بهبود خواص بتن های توانمند نظیرکارآیی، روند کسب مقاومت یا دوام مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این تحقیق تأثیر استفاده از مواد مکمل سیمانی خاکستربادی بسیار ریز، خاکستربادی معمولی نوع F و سرباره کوره آهنگدازی بصورت دو جزئی و سه جزئی بر خواص مقاومتی و دوام بتن با استفاده از آزمایش های تعیین مقاومت فشاری و الکتریکی در سنین ۷، ۲۸، ۹۰ و ۱۸۰ روزه و آزمایش تسریع شده انتقال یون کلر (RCMT ) در سنین ۲۸، ۹۰ و ۱۸۰ روزه بررسی شده است. مخلوط های بتن دو جزئی شامل، خاکستربادی ریز در مقادیر ۵%, ۷ و ۱۵% ، خاکستربادی معمولی در مقادیر ۱۵% و ۳۰% و سرباره کوره آهنگدازی در مقادیر ۱۵%، ۳۰% و ۵۰% جایگزینی سیمان بوده است. بتن های سه جزئی نیز با هدف بررسی تاثیر افزودن خاکستربادی بسیار ریز در مقادیر ۷,۵ و ۱۵ درصد مواد سیمانی به مخلوط های دو جزئی اخیرالذکر به لحاظ دستیابی به خواص بهبود یافته مورد مطالعه قرار گرفته اند. استفاده از ۷,۵ و ۱۵ درصد خاکستربادی بسیار ریز در بتن های حاوی مقادیر کم خاکستربادی معمولی ( ۱۵ درصد) باعث افت نسبتا کمی در روند کسب مقاومت آنها شده لیکن دوام دراز مدت آنها را بهبود می بخشد. استفاده از ۷,۵ یا ۱۵ درصد خاکستربادی بسیار ریز در بتن های حاوی مقدار زیاد خاکستربادی معمولی ( ۳۰ درصد) باعث افت روند کسب مقاومت در تمام سنین شده و همچنین مزیتی به لحاظ دوام دراز مدت ایجاد نمی کند. برای بتن های حاوی مقادیر مختلف سرباره کوره آهن گدازی استفاده از خاکستربادی بسیار ریز در ۷,۵ درصد باعث بهبود دوام دراز مدت می گردد. با افزایش مصرف خاکستربادی بسیار ریز به ۱۵ درصد بهبود در دوام بیشتر می شود. ضمنا کاربرد خاکستربادی بسیار ریز جز در مواردی که مقدار سرباره موجود در بتن کم بوده (حدود ۱۵ درصد) باعث افت مقاومت در تمام سنین می شود.