سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسترین ریاحی نوری – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده شیمی و مواد – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
علی مهدیخانی – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده شیمی و مواد – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
مهرنوش هور – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده شیمی و مواد – گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
بیژن بابایی نژاد – کارخانه مقره سازی ایران ایران – تهران

چکیده:

مقره های پرسلانی با لعاب نیمه هادی، یکی از انواع مقره های پرسلانی م یباشند که به علت دارا بودن هدایت جزئی در سطح، با بالا رفتن دما در سطح علاوه بر خشک باقی نگهداشتن مقره، سبب یکنواختی در توزیع ولتاژ اطراف مقره م یشود. در این تحقیق پس از ساخت لعاب نیمه هادی و بهینه سازی شرایط ساخت لعاب، خواص الکتریکی مقره های پرسلانی ۱۲۰knو۱۶۰مطابق بااستانداردIEC383 موردبررسی قراراگرفت. نتایج نشان دادند که افزودن ۳۰%جزء نیمه هادی کننده به لعاب پایه، در دمای سینترینگ۱۲۷۰oC مقاومت سطحی ۴۰MΩ از خود نشان م یدهد و ولتاژ شکست ضربه صاعقه و ولتاژ جرقه خشک در این حالت، به ترتیب ۱۳۰/۱۵kv و۷۴kv به دست آمد. همچنین نتایج آزمون اندازه گیری تداخل رادیویی و ولتاژ پایداری در شرایط مه، نتایج مناسبی را در حالت استفاده از لعاب نیمه هادی در مقایسه با حالت معمولی نشان دادند.