سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش بوچانی – گروه فیزیک پلاسما ،دانشگاه علوم و تحقیقات،تهران
زهره شجاعی برجویی –
سحر کاظمی –

چکیده:

در این مقاله ما خواص الکترونی انبوهه ،)Zn1-xCrx S(ازجمله چگالی حالت های انرژیDOS( وچگالی الکترونیEL.Dدر فاز مکعبیZB( را مورد بررسی قرار دادیم. محاسبات با استفاده ازروشامواج تخت تقویت شده ی خطی با پتانسیل کامل)FP-LAPWدر چارچوب نظریه تابعی چگالی)DFT و بااستفاده از نرم افزارWEIN2k(صورت گرفته است. نتایج بدست آمده با استفاده از تقریب Engel-(EV-GGA )Vosko نشان می دهد که ترکیبZnS خالص در فاز زینک بلند دارای ماکزیمم چگالی حالت در حدود۲۵/۵States/eVمی باشد. همچنین نتایج نشان می دهد با افزودن ناخالصیCrبه نیمرسانایZnSاین ترکیب خاصیت نیم فلزی پیدا می کند. ترکیبZnSدر فازZB همزمان دارای یک پیوند یونی کووالانسی است.نتیجهی محاسبات در توافق خوبی با تجربه است