سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه روشهای اجزای محدود در فیزیک کاربردی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمدالله صالحی – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمراه، اهواز
بهاره توکلی نژاد – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمراه، اهواز

چکیده:

در این مقاله خواص و الکترونی، اپتیکی و مکانیکی سولفید استرانسیوم در فاز کلرید سدیم مطالعه شده است. محاسبه ی ساختار نواری با استفاده از روش شبه پتانسیل و PAW انجام شده است و محاسبهی دیگر خواص با استفاده از روش شبه پتانسیل در چارچوب نظریه تابعی چگالی و با استفاده از نرم افزار Abinit صورت گرفته است. در این محاسبات از تقریب چگالی موضعی (LDA) و شیب تعمیم یافته (GGA) استفاده شده است. نتایج بدست آمده سازگاری خوبی با دیگر نتایج تجربی و تئوری دارد.