سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محمداسماعیل یزدانشناس – دانشگاه آزاد اسلامی یزد
مهیار سلیمانی امیری –

چکیده:

درگذشته محققین متعددی برروی خواص ابعادی پارچه حلقوی پودی ساده پنبه ای مطالعه نمودندکه هریک از آنها توانستند تاحدودی رفتار ابعادی و مکانیکی این پارچه ها را توجیه نمایند دراین تحقیق تاثیرات شرایط انجماد برروی خواص ابعادی این پارچه ها به عنوان یک شرایط محیطی خاص مورد بررسی قرارگرفت به این صورت که پارچه های حلقوی پودی ساده پنبه ای موردنظر پس از قرار گیری درشرایط متداول استراحت درشرایط انجماد با درجه حرارت ۱۸ه- درجه سانتیگراد طی دو مرحله آزمون قرار گرفتند و سپس پارامترهای ابعادی و ثابت ابعادی Ks Kw Kc جهت توجیه رفتار ابعادی این پارچه ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج بررسی ها نشان داد که رهیک از مراحل استراحت تاثیر معنی داری برروی پارامترهای خاص ابعادی داشته است به گونه ای که درمراحل استراحت متداول یک روند افزایشی درمقادیر پارامترهای ثابت ابعادی ملاحظه شد ولیکن درشرایط انجماد بطور آنی یک روند کاهشی دراین مقادیر ایجادگردید به گونه ای رفتار افزایش جمع شدگیدر این پارچه درشرایط انجماد با درصد بازشدگی متغیر درابعاد و سایرخواص موردنظر گردید.