سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان مرزبان –
هاشم صمدی –
ایمان محمدی –
محمدهاشم رحمتی –

چکیده:

در این مطالعه سرعت حد و ضریب دراگ سه رقم از محصولات سویا با عنوان های سحر DPX ویلیامز به عنوان تابعی از محتوای رطوبتی ارقام در بازه ۴% تا ۲۰ % مورد مطالعه قرار گرفت .در این راستا ابتدا رابطهسرعت حد و ضریب دراگ با محتوای رطوبتی به صورت تئوری فرموله شده و سپس عملا در دستگاه خشک کن بستر سیال مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت.پارامترهای فیزیکی موثر بر سرعت حد و ضریب دراگ با استفاده ازروشهای استاندارد اندازه گیری گردید.که در نتیجه با تغییر محتوای رطوبتی سه واریته سحر DPX ویلیامزدر بازه ۴% تا ۲۰ % ، سرعت حد هر یک از سه واریته به ترتیب از ۴/۴۲ به ۵/۱ و ۵/۱۲ به ۵/۴۹ و ۴/۷۱ به ۵/۵متر بر ثانیه افزایش یافت، در حالیکه در همین محدوده رطوبتی ، ضریب دراگ سه رقم سحرDPX و ویلیامز به ترتیب از ۰/۴۵ به ۰/۳۸۹ و۰/۵۳به ۰/۴۵۲ و ۰/۵۱۲به ۰/۴۴۴ کاهش یافت رسم نمودارهای سرعت حد و ضریب دراگ نسبت به محتوای رطوبتی ، نشان داد که هر دوی آنها با سرعت حد رابطه خطی داشته ولی با افزایش محتوای رطوبتی سرعت حد افزایش و ضریب دراگ کاهش یافت