سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بی تا زاجی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
علی شیرخانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
شیما علایی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

آللوپاتی، توانایی گیاهان در مهار جوانه زنی گیاهان دیگر و منبعی بکر برای کنترل علوف هوای هورز در محصولات کشاورزی است که می تواند انقلابی در تولید محصولات ارگانیک باشد. به منظور تعیین توانوایی آللوپاتی کلزا بر عملکرد دانه ای ذرت و ممانعت از رشد برخی علف های هرز، آزمای مزرعوه ای بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکورار در سوال ۱۳۸۷ در مزرعوه تحقیقاتی اسلام آباد در استان کرمانشاه به اجرا گذاشته شد. تیمار علف های هرز در دو سطح وجین تموام فصول و تداخل تمام فصل درکرت های اصلی و بقایای کلزا در سه سطح ۰،۱۵،۳۰ درصد در کورت های فرعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتای آزمای نشان داد که علف های هرز بطور معنی داری عملکورد دانه ای ذرت را تا حدود ۳۳ درصد کاهش داد. بقایای کلزا در تراکم ۱۵ درصد تأثیر معنی داری بر عملکرد دانه نشان نداد ولی با افزای تراکم عملکرد دانه ای ذرت کاه یافت. اثرات آللوپاتی بقایای کلزا سبب کاهش تراکم، وزن تر و وزن خشک علف های هرز شده و عملکرد دانه ای ذرت را در تداخل کامل علف های هرز، تا حدود ۲۲/۲% افزای داد. از طرفی علف های هرز تاج ریزی و تاج خوروس کوه دارا ی بوذرهای ریزتری هستند، بی از سایر علف های هرز تحت تأثیر بازدارندگی بقایای کلزا قرار گرفتند.