سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه فدعمی – دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز ، ایران
امید میرزایی – دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز ، ایران
معصومه بندری میدانی – دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز ، ایران

چکیده:

در این تحقیق از روش متداول متالورژی پودر جهت ساخت کامپوزیت زمینه آلومینیم تقویت شده با نانولوله کربنی چند دیواره استفاده شده است.خواص مختلف ، ) کامپوزیت از قبیل سختی، چگالی و توزیع نانولوله ها در زمینه آلومینیم بررسی شده است. بر اساس مشاهدات میکروسکپ الکترونی روبشی میدانی(FESEM روش مورد استفاده در این تحقیق موجب دستیابی به توزیع یکنواخت نانولوله ها در زمینه شده است. نتایج حاصل از آزمون سختی سنجی حاکی از بیشترین میزان سختی در نمونه های حاوی یک درصد وزنی از نانولوله های کربنی می باشد