سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
وحیده ناظری – دانشیار، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا
مهدی میرزا – دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، موسسه تحقیقات جنگ
علی مویدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تهران

چکیده:

نوروزک Salvia leriifolia Benth. (Labiatae) گیاهی است اندمیک ایران و افغانستان که خواص آنتیاکسیدانی، آنتی – باکتریایی و آنتی دیابتی آن در طب مدرن به اثبات رسیده است. در این تحقیق بذر نوروزک از ۶ رویشگاه طبیعی آن جمعآوری و خواص فیزیکو شیمیایی روغن با استفاده از روشهای استاندارد اندازهگیری گردید. نتایج نشان داد خواص فیزیکو شیمیایی بذر در بین جمعیتهای مختلف نوروزک مورد مطالعه دارای اختلاف معنیدار میباشد. به طوری که در بین جمعیتهای مورد مطالعه عدد یدی در محدوده ۸۳/۱۱ برای جمعیت شاهرود تا محدوده ۱۰۶/۸۷ برای ریوند، عدد اسیدی در محدوده ۰/۶ تا محدوده ۱/۳۶ به ترتیب برای جمعیتهای فردوس و ریوند، مقدار عدد پراکسید برای جمعیتهای مورد مطالعه در محدوده ۰/۸ برای قاین تا محدوده ۱/۰۱ برای شاهرود و ضریب شکست در محدوده ۱/۴۴۳ تا محدوده ۱/۴۶۱ به ترتیب برای جمعیتهای بجستان و مشهد بود. نتایج بهدست آمده نشان میدهد شاخصهای کیفی اندازهگیری شده برای روغن نوروزک از کیفیت مطلوبی برخوردار است و میتوان از نوروزک به عنوان یک پتانسیل بالقوه برای جایگزینی دانههای روغنی موجود نام برد.