سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینا شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
بیژن برومند – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در تحقیق حاضر، یک روش عددی بدون نیاز به شبکهبندی دامنه حل به منظور بررسی رفتار خمشی ورقهای کامپوزیت نسبتاً ضخیم تحت بارگذاری استاتیکی بدون محدودیت در شکل هندسی و شرایط مرزی ورق براساس تئوری تغییر شکل برشی درجه اول میندلین ارائه میگردد. در این روش، جواب تغییر شکلهای مجهول ورق از دو بخش جواب خصوصی و همگن تشکیل میشود. جواب همگن به صورت یک ترکیب خطی از توابع پایه نمایی هموار با ضرایب ثابت تقریب زده میشود و شرایط مرزی ورق با استفاده از تبدیلی ویژه ارضا میگردد. پاسخ خصوصی نیز با استفاده از سری دیگری از توابع پایه نمایی و با روندی مشابه با حل همگن بدست میآید. در انتها نتایج عددی حاصل از این روش برای برخی از مسائل دارای حل دقیق به منظور بررسی کارایی و دقت این روش رائه شده است.