سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسلم قاسمی پیربلوطی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد
مهدی سلمانی تهرانی – استادیار، دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی اجزای محدود فرآیند خمش سهنقطهای با استفاده از دو معیار شروع آسیب نرم و برشی ۱ مکانیک آسیب پیوسته ۲ بررسی میشود. سپسنتایج با شبیه سازی همبلی و دیگرانبا استفاده از معیار ریس و تریسی ۳ مقایسه شدهاست. در این مقاله تغییرات خواص ماده با رشد آسیب در حین خمش در نظر گرفته میشود. شروع ترک، آسیب در ضخامت ورق و نیروی شکلدهی بااستفاده از دو معیار نرم برشی بررسی شد. نتایج بهدست آمده با شبیه سازی همبلی و دیگران با استفاده از معیار ریس و تریسی مطابقت دارد. از طرفی با توجه به برخی ویژگیهای آسیب مثل تمرکز محلی آسیب، معیار شروع آسیب برشی برای پیشبینی شروع ترک در ورق، در مقابل معیار شروع آسیب نرم نتایج بهتری به دست میدهد. نتایج حاصل از شبیه سازی برای نیروی شکلدهی با استفاده ازمعیارهای آسیب با نتایج تجربی انطباق بیشتری دارند. نیروی شکلدهی در مقایسه با شبیه سازیهای معمول بدون معیار آسیب، بعد از شروع آسیب در ورق حدود ۳۵ % افت پیدا میکند. آزمایشها نشان میدهند تار خنثی دقیقا در وسط ورق قرار نمیگیرد و در عوض تا حدی به سمت سطح داخلی خم حرکت میکند. شبیه سازی با استفاده از معیار آسیب نشان میدهد محل تار خنثی بیش از آن که شبیه سازی بدون استفاده از معیار آسیب پیشبینی میکند بهسمت سطح داخلی خم حرکت میکند شبیه سازیها با استفاده از نرمافزارABAQUSانجام شدهاند.