سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سحر عبدالملکی – کارشناسی ارشد، دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
علی اصغر اصغریان جدی – استاد، دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
محمد امانی تهران – دانشیار، دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

کشش تک محوری بر روی پارچه باعث تغییر میزان خلل و فرج می شود. در این مقاله میزان خلل و فرج سطحی پارچه تحت کشش تک محوری(در جهت رج و ردیف) بر اساس مدل های موجود بدست آمده و سپس با مدل مبنا(پردازش تصویر) سنجیده شده است برای دست یابی به میزان تأثیر کشش تک محوری بر روی خلل و فرج پارچه حلقوی پودی، نمونه های پارچه ای با طول حلقه های ۳/۳۵ و۲/۴۹ و۲/۲ میلیمتر تولید گردیده است. نمونه های تولید شده تحت ۱۰ کرنش متفاوت با تغییرات % ۵ قرار داده شده اند و برای هر نمونه در کرنش معلوم، خلل و فرج به روشهای متفاوت اندازه گیری شده است. پس از محاسبه خلل و فرج با کمک مدلهای تئوری دو بعدیi-Dias و Dias با نتایج حاصل از مدل تجربی پردازش تصویر(با دو بزرگنمایی ۵۰ و ۲۰۰ ) مقایسه شده است.