سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه حاجبی – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه های آبی
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار

چکیده:

آبشستگی یکی ازمسائل مهم درعلم مهندسی رودخانه است و از آنجا که هیدرولیک رودخانه و انتقال رسوب در طبیعت سه بعدی می باشد لازم است از مدلهای سه بعدی درپیش بینی میدان سرعت استفاده شود که دراین میان مدل ریاضی SSIIM شبیه سازی میدان جریان را تحت جریان غیردائمی به خوبی مدلسازی می کند دراین تحقیق به بررسی و مقایسه خطوط جریان حول پایه دایره ای و پایه مربعی پرداخته می شود نتایج نشان میدهد که تراکم خطوط جریان و افزایش سرعت حول پایه مربعی و محل انقباض باعث افزایش میزان آبشستگی نسبت به حالتی که پایه دایره ای است میشود.