سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد زمانیان – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی
فرشته حسینپور – کارشناس ارشد آبیاری وزهکشی
سیدمحمدجواد میرزایی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد
مهدی پورواعظی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

امروزه بدلیل کمبود منابع آب سطحی و زیرزمینی، استفاده از روشهای نوین آبیاری از جمله آبیاری قطرهای درکشاورزی بسیار متداول گردیده است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات اساسی در این نوع سیستم آبیاری، گرفتگی قطره-چکانها میباشد از اینرو در این تحقیق سعی گردیده منابع آب زیرزمینی دشت کنگاور از لحاظ خطر گرفتگی شیمیایی قطرهچکانها براساس شاخص اشباع لانژیلر ) LSI ( مورد بررسی قرار گیرد. دادههای مورد نظر به صورت متوسط سالیانهپارامترهای کیفی آب زیرزمینی میباشد. در این تحقیق برای متوسط سالیانه نمونه آب هر ایستگاه ) ۷ ایستگاه( شاخص اشباع لانژیلر محاسبه شده و تمایل یا عدم تمایل هر نمونه آب آبیاری به ایجاد رسوب کربنات کلسیم تعیین میگردد. نتایج نشان میدهد که LSI تمام ایستگاهها مثبت بودند و احتمال گرفتگی قطرهچکانها ناشی از رسوب کربنات کلسیم وجود دارد، لذا اتخاذ تمهیداتی جهت رفع این مشکل در طرحهای اجراشده یا در حال طراحی ضروری میباشد