سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی خالصی – کارشناس ارشد شهرسازی
حسن امینی راد – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

زیرساختهای شهری به عنوان شریانهای حیاتی شهرها نقش مهم یدر پایداری زندگی شهری ایفا می کنند و از این رو ایمنی و پایداری این ساختارها بخصوص در مواقع بحرانی و بروز حوادث طبیعی اهمیتی کلیدی را در نحوه رویارویی شهر با حوادث داراست شبکه های جمع آوری فاضلاب در شهر بابلسر بعنوان شهری پرباران ساحلی و توریستی و با جمعیتی قابل توجه بهویژه در فصول خاص همواره مساله ساز و مورد بحث بوده است و با توجه به آغاز اجرای آن در سالهای اخیر توجه به پایداری وکارایی آن در برابر حوادث طبیعی دارای اهمیت خاصی می باشد این پژوهش بر آن است که با مطالعه شناسایی و تعیین عوامل موثر برخطرپذیری شبکه فاضلاب شهری بعنوان یکی از مهمترین گسترده ترین و پرهزینه ترین زیرساخت های شهری و وزن دهی نمودن آنها نقشه خطر پذیری شهر بابلسر را دراین زمینه تهیه نموده و با اولویت بندی مکانی مناطق آسیب پذیر تکنیکها و روشهای مهندسی و راه کارها و راهبردهای مدیریت شهری و کاهش خطرپذیری برای مقاوم سازی کاهش خطرپذیری و افزایش پایدار آن ارایه نماید.