سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناهید علیدوستی شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذائی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
محمد قربانی – استادیار وعضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذائی دانشگاه علوم کشاورزی و

چکیده:

روغن های گیاهی به طور گسترده در صنایع پخت، صنایع داروئی، آرایشی و بهداشتی استفاده می شوند. کیفیت روغن های خوراکی از لحاظ تازگی قابلیت نگهداری و سمیت را می توان با تعیین چند نمونه از فلزات تراس ماورد ارزیابی قرار داد. غلظت فلزاتی همچون روی مس آهن منگنز کادمیوم، منیزیم، نیکل و سرب در روغن های نباای خوراکی به عنوان شاخص های اسیدیته و عدد پراکسید با روش طیف سنجی اتمی القائی پلاسما ( ICPAES ( و طیف سنجی جذب اامی کوره گرافیتی) GF-AAS (، به دست آمد. در بین عناصر، آهن و مس بیشترین غلظت خارج از حدمجاز فلزسنگین موجود در روغن را به خود اختصاص داده و از میان نمونه های روغن گیاهی، روغن زیتون حاوی درصد بالاتری ازآهن بود.