سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل خسروپور – دانشجویان کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
مازیار حیدری –
مهدی پورهاشمی – استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

درختان خیابانی شهر تهران در اکثر مواقع در بخشهای شلوغ و با تمرکز جمعیتی بالا قراردارند جهت بررسی خطرات درختان خیابانی بخشی از خیابان ولیعصر که شامل گونه چنار بوده و از میدان تجریش تا سر خیابان توسی بطول ۶۰۰ متر و در دو طرف خیابان انتخاب شد جهت بررسی وضعیت خطرآفرینی درختان از معیارهای انحراف از راستای قائم و تماس با خطوط برق و تلفن دوری ونزدیکی به ساختمان ها استفاده شد مشخصات کمی قطر برابر سینه و ارتفاع و وضعیت درختان در کلاسههای معیارهای فوق به صورت آماربرداری صددرصد برداشت شد آنالیز داده ها با نرم افزار spss16 صورت گرفت و جهت بررسی معنی داری اختلاف بین متوسط مشخصه های H/D قطر برابر سینه و ارتفاع درختان در کلاسه معیارهای خطرآفرینی درختان از ازمون تجزیه واریانس یک طرفه و دانکن استفاده شد. نتاجی نشان داد که درصدخطرآفرینترین درختان در کلاسه انحراف از راستای قائم تماس با خطوط برق و تلفن و انحراف از جانبین ۲، ۱۹ و ۳۵ درصد است میانگین H/D درختان در معیارهای فوق در کلاسه ۱ خطرآفرین قرار داشتند در کل ۱۸ درصد درختان خیابان ولیعصر دارای پتانسیل خطرآفرینی بالایی هستندو جهت کاهش خطرآفرینی این درختان پیشنهاد می شود درختان در تماس مستقیم با خطوط برق انحراف بیشتراز ۳۰ درجه باید قطع شده و درضمن در مورد قطع درختان به مشکل و خطرآفرین خود درخت نیز باید توجه شود شاخه های در تماس با خطوط برق قطع ومورد عملیات پرورشی قرار گیرد.