سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه سامانی – دانشجوی کارشناسی فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی شیراز
سهیلا یزدانی – دکترای فیزیوتراپی، استاد دانشکده توانبخشی شیراز
فهیمه کمالی سروستانی – دکترای فیزیوتراپی، استاد دانشکده توانبخشی شیراز

چکیده:

بدنسازی به انجام یک سری تمرینات بدنی با وسیله ها و دستگاه های گوناگون اطلاق می شود که پرورش اندام نیز نام دارد که در جهت افزایش قدرت، استقامت و زیبایی اندام صورت می گیرد. اکثر ورزشکاران بدنسازی را بهعنوان جز مکمل ورزش اضافه می کنند نه رشد عضلات. هدف از انجام این مطالعه بررسی خطاهای ورزشی انجام شده از لحا حرکات گرم و سرد کردن و کششی، تعداد جلسات تمرین در هفته، تمرینات اصلی بدنسازی و کاربا دستگاه ها و تغذیه در باشگاه های ورزشی بدنسازی آقایان و آسیب های ایجاد شده می باشد. دراین مطالعه که به روش توصیفی صورت گرفت، ۱۵۵ نفر بدن ساز به صورت تصادفی از ۸ باشگاه در مناطق مختلف شهر شیرازانتخاب و از آنها خواسته شدکه پرسشنامه ای حاوی ۱۰ سوال را پاسخ دهند وپرسشنامه را به شخص مسئول بازگردانند. سپس نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که از ۱۵۵ نفرجمعیت مورد مطالعه، اکثر موارد توسط بیشتر از % ۰۵ افراد به صورت ناصحیح انجام می شود. برای مثال % ۶۶ افرادبیش از سه بار در هفته تمرین می کنند، % ۸۷ افراد حرکات کششی را تا شروع درد ادامه می دهند ، % ۷۰ افراد درازنشست را با زانوی راست انجام می دهند، % ۳۸ افراد هنگام درازنشست پاها را به جایی تکیه می دهند، % ۶۵ افرادهنگام درازنشست دست ها را کنار بدن قرار نمی دهند، % ۳۰ هنگام دراز نشست کل تنه را از زمین بلند می کنند ،۳۰% افراد میله up right row را تا زیر چانه نگه می دارند، % ۶۱ افراد هنگام squat زدن از کمربند استفاده می کنند ، ۶۵% افرادی که برای squat زدن از دستگاه smith استفاده می کنند، پاها را جلوتر از بدن قرار می دهند ، % ۸۱ افرادهنگام نگه داشتن وزنه آرنج هایشان را صاف می کنند، % ۶۰ افراد میله lat pull down را به بالا و پایین می برند ، ۶۸% افراد هنگام استفاده از lat pull down بدن را صاف نگه می دارند، % ۰۳ افراد میله lat pull down را در سطوحغیر استاندارد نگه می دارند، در % ۰۰ افراد هنگام استفاده از دستگاه lying leg press باسن از صفحه وزنه دور استو % ۸۰ افراد هنگام کار با دستگاه millatary وزنه یا دمبل را در جلوی بدن قرار می دهند. با این حال تکنیک هایی که کمتر از % ۰۵ افراد به صورت ناصحیح انجام می دهند نیز نباید نادیده گرفته شود ،چرا که آسیب های ایجاد شده توسط آن ها غیر قابل انکار است )درصد های مربوط به این مورد در مقاله ذکر شده است(. اگرچه ورزش بدنسازی ورزش پرطرفداری در تمام سنین است و اثرات مفید آن هم غیر قابل انکار است ولی انجام ناصحیح تکنیک های آن آسیب های جبران ناپذیری را از جمله: پیچ خوردگی، کشیدگی در عضلات ، تاندون ها و رباط ها، دردهای عضلانی در زانوها، پشت و شانه ها ایجاد می کند. از این روی بررسی آسیب ها و علل ایجاد آن ها و ارائه راهکار های مناسب در پیشگیری و درمان به موقع ضروری است.