سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید ملکی – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمدرضا امیری فهلیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه زندگی درشهرها با توجه به ساختارفضایی کالبدی شهرها پیچیدگی مناسبت ها و فعالیت های اقتصادی اجتماعی تعمیق و گسترش تقسیم کاراجتماعی و اقتصادی نیازهای فزاینده فرهنگی فراغتی و اجتماعی شهروندان بیش از هر دوره دیگری وابسته به خدمات شهری شده است و چگونگی تامین این خدمات یکی از مشکلات عمده مدیریت شهری به شمار می آید شهرداری از جمله ارگانهای دولتی به شمار می اید که بسیاری از خدمات عمومی شهری از وظایف آنها می باشد با توجه به گسترش وسعت شهرها و ازدیاد جمعیت شهرنشین و افزایش دامنه فعالیت شهرداریها مساله تامین کمی و کیفی خدمات شهری بصورت حادتری نمایان شده است و از سوی دیگر به دلیل ضعف بدنه کنونی شهرداری ها و فقدان نیروهای متخصص و کارآمد باعث گردیده است که نتوانند وظایف مربوطه را به طور مناسب و مطلوبی به انجام برسانند بنابراین به دلیل پایین بودن کیفیت ارایه خدمات درشهرها و افزایش هزینه های شهری داریها و همچنین درگیرشدن شهرداریها درامور اجرایی باعث گردید که خصوصی سازی به عنوان راهکاری جهت افزایش بهره وری ارایه خدمات و ارتقا سطح کیفی فعالیت های شهرداری ها مطرح شد روش استفاده شده دراین پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد که درزمینه مباحث نظری و نظریه های موجود از روش توصیفی مبتنی براطلاعات ارایه شده دراسنادو مدارک کتابخانه ای استفاده شده است.