سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پوریاولی فیضی دولت آبادی – کارشناس ارشد سابق گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
ندا پیمانی – کارشناس ارشد سابق گروه ریاضی دانشگاه شیراز
پیام فیضی دولت آبادی – کارشناس ارشد سابق گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در حال حاضر دادهها و اطلاعات بدست آمده از تحقیقات ونتای علمی بسیار زیاد است و نیاز است تا با روشهای خاص این دادهها مورد مطالعه و مقایسه قرار گیرند. با توجه به اینکه استفاده از روشهای آماری در تجزیه و تحلیل داده- ها گستردگی زیادی پیدا کرده است در جهت تفکیک و مطالعه تیییرات خاک منطقه زرجان فسا مطالعاتی بروی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه صورت گرفت نتای بدست آمده با استفاده از آنالیز چند متییره واریان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه سعی شد با استفاده از مقایسه ویژگیهای خاک تاثیرگذارترین خصوصیت در خاک منطقه مشخص گردد.