سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد کیانی – دانشجوی کارشناسی زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایرا

چکیده:

به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف ترموپرایمینگ بر روی کیفیت گیاهچه های تولید شده در هنگام جوانه زنی در گیاه دارویی سیاهدانه این آزمایش در سال ۱۳۹۰ به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس اجرا گردید . عامل مورد بررسی شامل زمان های مختلف ترموپرایمینگ (شاهد، ۱۰ دقیقه و ۲۰ دقیقه) از طریق قرار دادن بذور در آون الکتریکی با دمای ۷۵ درجه سانتی گراد بود. نتایج نشان داد که اثر ترموپرایمینگ بر بنیه گیاهچه و درصد جوانه زنی معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان بنیه گیاهچه و درصد جوانه زنی از ترموپرایمینگ به مدت ۲۰ دقیقه د بست آمدند.