سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه ایرانشهر
احمد ترسلی – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
حبیب الله یونسی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
کامران نصیر احمدی – کارشناس ارشد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این مطالعه به بررسی برخی خصوصیات کیفی پسماندهای ۴۹ شهر استان گیلان از جمله میزان رطوبت، کربن، نیتروژن، نسبت pH و C/N پرداخته شده است تا شرایط کیفی پسماندها برای تبدیل شدن به کود کمپوست مشخص شود. در استان گیلان با توجه به کم بودن زمین مورد نیاز برای دفن پسماندها و نیز بالا بودن آب های زیرزمینی که امکان آلوده شدن آن ها با شیرابه زباله ها وجود دارد دفن زباله ها توصیه نشده و با توجه به اینکه بخش اعظم زباله را مواد تجزی هپذیر تشکیل م یدهد استفاده از رو ش هایی مانند کمپوس ت سازی برای کاهش حجم زباله دفنی و نیز کاهش شیرابه تولیدی پیشنهاد م یشود. بر اساس نتایج حاصله میزان رطوبت و pH نمونه ها در حدود مناسب برای کمپوست سازی قرار دارد. نسبت کربن به نیتروژن بیشتر نمونه ها پایین تر از حدود قابل قبول قرار دارد که م یتوان این مشکل را با استفاده از پسماند های کربنی که در این استان به وفور وجود دارد، مانند کاه و کلش به جای مانده از کشاورزی و یا خاک اره تولید شده در کارخانجات چوب بری جبران نمود. با توجه به شرایط نام ناسب محل های دفن زباله در استان گیلان و خصوصیات مناسب پسماندهای این استان برای تبدیل شدن به کود کمپوست پیشنهاد می شود احداث کارخانجات کمپوست در استان مورد بررسی قرار گیرد.