سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه صفری – دانشجوی کارشناس ارشد محیط زیست،دانشگاه بیرجند
علیرضا پورخباز –
انسیه فدایی –
سمانه بی آزار –

چکیده:

در بسیاری از نقاط کشور ما ، بویژه در نواحی که آب های سطحی یا وجود ندارد و یا خیلی کم است ، آب مورد نیاز ‏روستاها و شهرها و بخصوص دامداری های سنتی درمناطق کویری و بیابانی ،از منابع زیرزمینی تأمین می شود .حتی در نقاطی که باران ‏بالنسبه زیاد و آب سطحی نیز وجود دارد ، برای جبران کمبود آب از آب های زیرزمینی استفاده می گردد ،در نتیجه امکان آلوده شدن ‏این آب ها بالا می رود. برای حفظ کیفیت آب های زیرزمینی نیاز به اطلاع از چگونگی تغییرات مکانی کیفیت آب های زیرزمینی ‏داریم . این تحقیق با هدف بررسی تغییرات مکانی خصوصیات آب زیرزمینی با استفاده از روش های کریجینگ و ‏IDW‏ در سال های ‏‏۱۳۸۶و۱۳۸۷انجام گرفت. ابتدا نرمال بودن داده ها بررسی گردید. نتایج نشان می دهدکه همه داده ها از لحاظ آماری نرمال می باشند. ‏آنالیز واریوگرافی پارامترها محاسبه گردید. ارزیابی نتایج با محاسبه مجذور میانگین مربعات خطا(‏RMSE‏) و ضریب همبستگی بین ‏مقادیر مشاهده ای و تخمینی انجام شد. نتایج نشان داد که در سال ۱۳۸۶ روش کریجینگ و در سال ۱۳۸۷ روش ‏IDW‏ برتری داشت