سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالایمان عموئی – گروه مهندسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
زینب غنمی – کارشناس مهندسی بهداشت محیط
حسینعلی اصغرنیا – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بابل
سیده حوریه فلاح –

چکیده:

افزایش سریع جمعیت و پیشرفت تکنولوژی منجر به افزایش تولید مواد مصرفی و درنتیجه ازدیاد مواد زاید جامد دردنیا شده است این مطالعه با هدف بررسی کمی و کیفی مواد زاید جامد شهر بابلسر درسال ۸۹ انجام گردیده است دراین مطالعه با مراجعه حضوری به بیمارستانها و مناطق شهری و مشاهدات شخصی پژوهشگر میزان کل سرانه و درصد اجزای فیزیکی پسماند جامد درشهر و بیمارستانها مورد بررسی قرار گرفت میانگین پسماند جامد تولیدی شهر بابلسر ۷۵ تن و متوسط سرانه به ازای هر نفر ۱/۴۲ کیلوگرم در روز و درصد وزنی مواد فسادپذیر ۶۹ درصد کاغذ و مقوا ۱۰/۱ درصد پلاستیک ۸/۵ درصد شیشه۳ درصد فلزات ۳/۹ درصد منسوجات ۳/۱ درصد و موادمتفرقه ۲/۴ درصد تعیین گردید میانگین پسماندهای معمولی عفونی و اشیای نوک تیز به ازای هر تخت بیمارستان به ترتیب ۰/۰۲۹ * ۱/۰۵۱/۱ کیلوگرم در روز می باشد میانگین درصد وزنی پلاستیک پارچه کاغذ شیشه و اشیا نوک تیز درزباله عفونی به ترتیب ۳/۱۷ * ۴/۴۸۱۲/۵۲۰/۲۲۶۰/۰۵ بدست آمد همچنین با عنایت به میزان تولید پسماندهای عفونی در بیمارستانها استفاده از روش هیدروکلاو جهت بی خطرسازی این نوع ازمواد زاید توصیه میگردد.