سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ادریس بذرافشان – استاد یار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
فردوس کرد مصطفی پور – استادر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
عطاءالله رخش خورشید – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
حسین کمانی – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف تعیین خصوصیات کمی و کیفی پسماندهای بیمارستانی در بیمارستانهای استان سیستان و بلوچستان و ارائه اطلاعات مدیریتی و بهداشتی پیرامونشان مطلوب جمع آوری، حمل و دفع پسماندهای پزشکی جهت ارتقاء سطح بهداشت محیط بیمارستانها، و نیز ایمنی و سلامت کارکنان و افراد مرتبط با بیمارستان انجام پذیرفت. روش تحقیق:ا ین پژوهش از نوع توصیفی مقطعی می باشد که در ۴ ب۱ی مارستان فاع ل موجود در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۷ انجام شد.ب رای تعیین مقادیر کمی و کیفی پسماند های تولیدی آنالیز انواع پسماندها بصورت ماهیانه دو مرتبه و برای یک سال انجام پذیرفت و مقادیر کمی کل پسماند ها و پسماند های خطرناک- عفونی، عمومی و زائادت نوک تیز و برنده با استفاده از روش توزین تعیین گردید. نتایج: تعداد کل تخت های فعال بیمارستانی ۱۳۹ ت۲ خت و کمیت کل پسماندهای تولیدی برابر ۶۰۹۶/۴۱ کیلوگرم در روز بود که این مقدار برای پسماندهای عفونی، شبه خانگی و زائدات نوک تیز و برنده به ترتیب ۳۱۴۲/۰۵ و ۲۸۸۰/۲۵ و ۷۴/۱۱ کیلوگرم در روز تعیین مقدار شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نرخ تولید زائدات بیمارستانی برای انواع پسماند کل، عفونی، شبه خانگی و نوک تیز و برنده به ترتیب برابر ۲/۸۵ و ۱/۴۷ و ۱/۳۵ و ۰/۰۳۵ کیلوگرم / تخت / روز می باشد. بحث و نتیجه گیری: بدین ترتدیر بک ل می توان چنین نتیجه گیری نمود که علی رغم تلاش فراوان در خصوص تفکیک پسماندهای بیمارستانی، هنوز مشکلات بسیاری در این ارتباط وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر مسئولین امر به این مهم می باشد.