سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی مومن پور – دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
عرفان سپهوند – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان

چکیده:

بادام به عنوان یک محصول خشکباری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در چندین کشور با آب و هوای مدیترانه ای کشت می شود. این آزمایش، به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی میوه در ۶۲۹ ژنوتیپ بادام انجام شد.صفات کیفی در این آزمایش بر اساس دیسکریپتور گلوکان اندازه گیری شدند. صفات کمی اندازه گیری شده در این آزمایش )صفات بیان شده در جدول ۰( در قالب طرح کاملا تصادفی با ۶۲ تکرار با استفاده از نرم افزار SAS ،تجزیه و ژنوتیپ ها از نظر این صفات با استفاده از آزمون دانکن با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که ژنوتیپ ها از نظر تمام صفات اندازه گیری شده با همدیگر دارای اختلاف معنی داری بودند. وزن میوه با پوست سبز، خشک میوه و مغز در ژنوتیپ شماره ۶۴ ، به ترتیب ۱۸/۴۸و۶/۳۵و۲/۲۸گرم بودهسته و مغز این ژنوتیپ از لحاظ کیفی دارای شرایط مطلوبی بود. رنگ هسته و مغز این ژنوتیپ روشن و پوست چوبی هسته آن از نوع نازک و نرم بود. مغز این ژنوتیپ، شیرین، دارای چروکیدگی و کرک کم بود که این صفات از نظر بازار پسندی و تجاری بسیار مهم می باشند