سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید بخش ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه گرگان
علی رضا قدس ولی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
شیلان رشیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
زیبا نادعلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

مالت سازی یک روش پیچیده بیوتکنولوژی است که شامل مراحل خیساندن جوانه زنی و خشک کردنمالت جوانه زدهدرشرایط کنترل شده دما و رطوبت می باشد دراین مطالعه راندمان عصاره گیری و برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی مالت ازجمله میزان قدرت دیاستاتیک اندازه گیری شد برای بررسی این پارامترهاه و تهیه مالت از ۳ نسبت مالت جو ۷۰و۸۰و۹۰ درصد و ۳ نسبت مالت گندم ۱۰و۲۰و۳۰ درصد استفاده شد تجزیه و تحلیل آماری و بهینه سایز فرایند به روش سطح پاسخ انجام شد نتایج نشان داد که با افزایش نسبتدرصد مالت گندم از میزان راندمان عصاره آب گرم کاهش یافت ولی تغییرات قدرت دیاستاتیک بصورت نامنظم بود. با توجه بهنتایج بهینه سازی فرایند میت وان بیان نمود که اعمال شرایط ۸۰درصد مالت جو و ۲۰ درصد مال گندم منجر به استحصال مالتی با حداکثر راندمان عصاره گیری گردید.