سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد نوش کام – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه تهران
داریوش مظاهری – استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمد باقر حسینی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
مجتبی میراب زاده اردکانی – مربی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر زمان کاشت بر کیفیت و عملکرد علوفه شبدر برسیم، پژوهشی در سال ۸۷-۱۳۸۶ در کرج به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. زمان های کاشت شامل ( ۲۹ اسفند، ۱۴ فروردین، ۲۹ فروردین و ۱۳ اردیبهشت) بودند که زمان های کشت بر اساس درجه حرارت متوسط خاک و به فاصله ۱۵ روز انجام شدند. درجه حرارت های خاک در روزهای کاشت در عمق ۵ سانتی متر خاک به ترتیب ۱۴/۴، ۱۷/۷، ۲۲/۴ و ۲۴/۷ درجه سانتی گراد بودند. مقدار بذر مصرفی برای کاشت، ۲۰ کیلوگرم در هکتار بود. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثر زمان کاشت بر روی نسبت برگ به ساقه، درصد پروتئین و فیبرخام، عملکرد علوفه تر، عملکرد علوفه خشک، تعداد انشعابات در بوته معنی دار بود. مقایسه میانگین صفات نشان داد با تآخیر در کاشت عملکرد علوفه تر و خشک، درصد پروتئین خام، نسبت برگ به ساقه و تعداد انشعابات در بوته کاهش ولی درصد فیبر خام افزایش یافت. با توجه به نتایج این تحقیق، برای دسترسی به کیفیت بالای علوفه و عملکرد بالا در کرج، کشت در زمان های زود و زمانی که درجه حرارت خاک به حدود ۱۴ درجه سانتی گراد رسید مناسب است.