سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رامین حاجیان فر – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر کرج –بلوار شهید ف
احمد موسی پور گرجی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر کرج –بلوار شهید ف
عبدالستار دارابی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان، ایستگاه نحقیقات کشاورزی

چکیده:

به منظور انجام بررسی مقدماتی، کلون های سیب زمینی حاصل از دورگ گیری بین ارقام تجارتی سیب زمینی که از تک بوته های H.P بین ارقام تجارتی گزینش شده ا ند ونیز کلون های انتخابی آزمایشات قبلی در این تحقیق در قالب طرح آماری آگمنت با چهار شاهد اگریا، مارفونا، سانته و بورن از نظر صفات و خصوصیات متعدد زراعی، مورفولوژیکی ونیز آلودگی مزرعه ای به ویروس ها در دو منطقه کرج و بهبهان در دو سال متوالی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کلون های ۴۰۰۵، ۲۵۰۸، ۵۵۰۲،۲۵۰۲۰، ۷۵۰۱۱، ۳۵۰۷، ۶۰۰۳، ۲۵۰۱۷ در کرج و کلون ۴۰۰۸ در بهبهان نسبت به سایر کلون های مورد بررسی ونیز شاهد های بکار رفته در آزمایش عملکرد مطلوب تری داشته و جهت انجام بررسی های تکمیلی انتخاب گردیدند. همچنین بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و سایر صفات زراعی کلون ها در دومنطقه اجرای آزمایش نشان داد که در بین کلون های با عملکرد بالا، کلون های دارای صفات وخصوصیات مطلوب نظیر تعداد ساقه اصلی زیاد، رنگ گوشت زرد و عمق چشم سطحی نیز وجود داشت. درصد ماده خشک کلون ها در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که میزان ماده خشک بالغ بر ۴۰ کلون در حد ۲۰ درصد ویا بالاتر از آن بود. آلودگی کلون های سیب زمینی از نظر آلودگی به ویروس های مهم با استفاده از تست سرولوژیکی ELISA در دو منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت و از بین کلون های انتخابی دو کلون در کرج به ویروس PVA و یک کلون در بهبهان به ویروس PVY آلودگی نشان دادند.