سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم مقصودی – گروه زمین شناسی،دانشکده علوم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،
محمدهادی نظام پور – گروه زمین شناسی،دانشکده علوم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،
علی هومن عربشاهی – گروه زمین شناسی و پی جویی شرکت مهندسین مشاور کاوشگران،تهران،ایران

چکیده:

منطقه اکتشافی خوشاب در ۳۵ کیلومتری جنوب باختر ندوشن، از توابع استان یزد قرار دارد و دارای یک رگه پلیمتال شناخته شده است. این رخداد کانهسازی در سنگهای سیلیسی جایگزین شده، هر چند کانیسازی با شدت کمتر در واحدهای کربناته ائوسن نیز دیدهمی شود. ارتباط کانهسازی با گسلخوردگی و زون خردشدگی کاملاً مشهود بوده و تفاوت محلی سنگ میزبان ناشی از این مساله و به عبارتی اپیژنتیک بودن کانهسازی است.براساس مطالعات مینرالوگرافی کانهسازی اولیه سولفیدی بوده که کالکوپیریت، گالن و اسفالریت و به همراه طلا کانیهای اولیه بوده که بعد از تأثیر از فرایندهای جوی به انواع سولفاتها و کربناتهای مس، سرب و روی تبدیل شده-اند. دگرسانی اصلی همراه کانه سازی کربناتی – سیلیسی است که به صورت رگه و رگچه های مرتبط با کانیسازی دیده می شود. با توجه به شواهد مقادیر، ضمن تایید حضور پتانسیل های سطحی امید بخش جهت عناصر سرب، روی، مس و به ویژه طلا، امکان رخداد های سولفیدی این عناصر در اعماق را نیز مطرح می نماید.