سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن برزگر – دانشگاه پیام نورتهران
مسعود علی پوراصل – تهران، سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور
سکینه تیموری – دانشگاه پیام نور تهران ، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

بررسی های کانی شناسی و ژئوشیمیایی بر روی کانی های سنگین آبرفت های رودخانه لمیرصورت گرفته است. حضور گستترده کانی کلینو پیروکسن در نمونه ها منشا حدواسط تا مافیک را برای کانی های سنگین پیشنهاد می دهد و نیت حضتور مدتادیر ی ئتیکانی های زیرکن، آپاتیت، اسفن، آناتاز و روتیل در بخش غیر مغناطیسی نمونه ها نشان دهنده گسترش محدود سنگ های آذرین با ترکیب اسیدی و یا سنگهای دگرگونی در منطده است. بررستی خصوصتیات ژئوشتیمیایی کل ینوپیروکستن هتا نشتان دهنتده منشتاآلکالن برای آنها و غنی شدگی آنها از عناصرکمیاب توریم ۲۰۰-۱۷۵برابرنسبت به گوشتته اولیته ( و اورانیتوم ۱۲۵-۵۰برابتر نستبت بته گوشته اولیه ( نی با ماهیت آلکالن سنگ های منشا آنها مرتبط است. نتایج حاصل از بررسی کیفی کانی های سنگین، دگرسانی های رایج در منطده را، لیمونیتی شدن و هماتیتی شدن پیشنهاد می دهد. این پژوهش ،ویود کانی سنگین ارزشمند معتدنی را در آبرفت های رودخانه لمیر نشان نمی دهد