سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرنوش حاجی زاده – استادیارگروه مهندسی معدن، دانشگاه ارومیه

چکیده:

خصوصیات ژئوشیمیایی و ژئوتکنیکی ماسه سنگها بستگی به ترکیب سنگ مادر، جور شدگی، هوازدگی، حمل و دیاژنز دارد. ماسه سنگهای منطقه مورد مطالعه دارای درصد اجزای آواری و همچنین ژئوشیمی مخصوص خود می باشند و همچنین محیط های ته نشستی و جایگاه زمین ساختی بر روی دیاژنز و ترکیب نهایی اینگونه ماسه سنگها تاثیر می گذارند. در این مقاله ویژگیهای ژئوشیمیایی، پتروگرافی وژئوتکنیکی ایگونه ماسه سنگها در منطقه مورد مطالعه به منظور دفن زباله مورد بررسی قرار گرفت. یکی از عوامل اصلی برای ساخت لندفیلهای مهندسی، شناخت بهتر از رفتار پی سنگها بوسیله مطالعات مهندسی زمین شناسی می باشد. بدینوسیله می توان از اینگونه ماسه سنگها به عنوان موانع هیدرولیکی کمکی و جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر شیرابه استفاده نمود. در این راستا پارامترهای ژئومکانیکی پی سنگ منطقه مورد مطالعه با استفاده از سیستم GSI و به کمک برازش معیار هوک-براون بر روی معیار مور-کلمب با استفاده از سیستم RMR مشخص شد وبه کمک پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگها و آزمایشات ژئوشیمیایی و تعیین نوع سیمان و پتروگرافی سنگ خصوصیات پی سنگها منطقه مورد مطالعه مشخص شد.