سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه تقی زاده قورولی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود
امین رستمی زرین آبادی – دانش آموخته زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
مرجان عبداللهی رحمت آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی رفتار ژئوشیمیایی فلزات سنگین موجود در زهاب اسیدی کانسار مس پورفیری دره زار در جنوب شرق کرمان انجام شده است. به این منظور ٣٩ نمونه از زهاب اسیدی خارج شده از این کانسار جمع آوری و سپس غلظت فلزاتSb و Mo ،As ،Zn ،Pb ،Ni ،Cu ،Cr ،Cd در آن تعیین شده است.سپس با استفاده از نرم افزارSPSSضریب همبستگی، تحلیل مولفه اصلی و در نهایت نمودار درختی مربوط به این فلزات تعیین شد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که میانگین غلظت این فلزات در زهاب اسیدی کانسار دره زار بسیار متفاوت از هم بوده و از استانداردهای تعیین شده توسطWHO برای مصارف شرب،بسیار بالاتر هستند. از نظر ژئوشیمیایی رفتار بعضی از این فلزات با بقیه بسیار متفاوت است. نمودار درختی مربوط به این فلزات نشان میدهد که میتوان این فلزات را در چند گروه مختلف طبقه بندی کرد