سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خلیل محرم زاده سرای – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
داود محمدی – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد رضا نیکودل – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرّس تهران
رحیم غبرایی – رئیس اداره پژوهش و فناوری پالایشگاه تبریز

چکیده:

آلودگی نفتی باعث تغییر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک میشوند. در این تحقیق اثر مواد نفتی بر پلاستیسیته، تراکمپذیری و پارامترهای مقاومتی خاکهای سطحی آلوده محدوده پالایشگاه نفت تبریز بررسی شده است. آزمایش تراکمپذیری به صورت تراکم استاندارد و پارامترهای مقاومتی براساس آزمایش مقاومت تک محوری بر روی نمونهها انجام گردید. براین اساس نمونهبرداری از نقاط مختلف پالایشگاه به روش نمونهبرداری شبکهای و از اعماق ٣٠ الی ۵٠ سانتیمتری برداشته شدند و جهت تعیین نوع و درصد ماده نفتی آزمایش کروماتوگرافی گازی به روش گاز_جامد GSC انجام گردید. مواد نفتی آلوده کننده نمونهها از هیدروکربنهای آلکانی با بیش از ١۴ زنجیره اتم کربن ۱۴ C هستند که در فاز هیدروکربنهای جامد قرار میگیرند. براساس نتایج آزمایش حاصل از دانهبندی، نمونهها از دو نوع ماسه لایدار SM و رس لاغر ماسه دار CL میباشند. براساس دادههای حاصل از آزمایشهای ژئوتکنیکی مشخص شد که با افزایش میزان آلودگی، تراکمپذیری در نمونهها افزایش یافته و درصد رطوبت بهینه کاهش مییابد. همچنین در هر دو نوع خاک، مقادیر مقاومت فشاری تک محوری در نمونههای با آلودگی بیشتر، کاهش یافته است.