سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

گولن دانش پور کر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علو
یحیی مقصودلو – دانشیاردانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

افزایش جمعیت جهان نیاز به مواد پروتئینی را افزایش داده است به طوری که استفاده از مواد جانبی کارخانه های فرآوری مواد غذایی اهمیت زیادی پیدا کرده است . یکی از روشهای بازیافت پروتئین هیدرولیز قلیایی است . در این تحقیق امعاءواحشاء ماهی تونThunnus albacares با استفاده ازهیدروکسید سدیم ۳ مولار در دمای محیط هیدرولیز شد.میزان پروتئین محلول mg/ml73/53 درجه هیدرولیز۱۳/۹۲ ونقطه ایزوالکتریک حدود۶ بوده است . اندازه گیری ویسکوزیته آن با سه غلظت ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ میلی گرم بر میلی لیتر در سه دمای۳۰، ۴۰ و ۵۰ درجه سانتی گراد نشان داد که ویسکوزیته پروتئین هیدرولیز شده قلیایی در درجه حرارتها و غلظت های مورد آزمایش اختلاف معنی دار دارد p<0.05 با افزایش دما میزان ویسکوزیته کاهش و ب ا افزایش غلظت میزان ویسکوزیته افزایش یافت.بطوریکه پروتئین هیدرولیز شده در غلظت mg/ml30 و در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد بیشترین ویسکوزیته را داشت