سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن افتخاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی (رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی) دان
داود جهانی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
فرید طاعتی – شرکت ملی نفت ا ر یان (مد ر ییت و اکتشاف)
رضا میرزایی محمودابادی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

سازند ایلام (سانتونین – کامپانین) یکی از سنگها ی مخزن مهم گروه بنگستان در جنوب غربی ا ر یان است.این سازند بهطور عمده از سنگها ی آهکی تشکیل شده است. در ا ین پژوهش سازند ایلام به ضخامت ۱۲۴ متر در چاه شماره ۲ میدان نفتی جفر ی واقع در فروافتادگی دزفول شمالی در جنوب غربی ا ر یان مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند ا یلام به طور ناپو یستگی فرسایشی در بالا ی سازند سروک و با مرز تدر یجی و هم شیب در ز ر ی سازند گورپی قرار دارد. بر اساس مطالعات پتروگرافی و بررسی تعداد ۲۱۴ مقطع نازک حاصل از مغزههای حفاری در ناح ه ی مورد مطالعه تعداد ۱۱ میکروفاسیس ( ۶ میکروفاسیس مربوط به در ا یی باز و ۵ میکروفاسیس مربوط به آهکها ی دوباره نهشته شده) شناسا یی گرد د ی، که همگی در کمربند رخسارها ی در ا یی باز نهشته شدهاند. از وژ یگیهای کمربند رخسارهای در ا یی باز سازند ایلام، بودن رخسارههای پلاژیک و ا ین لا ه یهایی از آهکها ی دوباره نهشته شدهCalciturbidite) است. مهمترین فرا ن یدهای د ا یژنزی سازند ایلام در ناح ه ی مورد مطالعه شامل م یکرایتیشدن، پر ییتیشدن، دولومیتیشدن، آشفتگی زیستی، تراکم، انحلال و انواع تخلخل (قالبی، حفرهای و حاصل از شکستگی) است.