سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید رحیم پور – عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدمهدی احمدی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جریان عبوری از یک سرریز جانبی، از نوع جریانهای متغیر مکانی میباشد. با توجه به اینکه معادلات حاکم بر جریانهای متغیر مکانی دارای حل تحلیلی نمیباشند، مطالعات تجربی زیادی برروی این جریانها صورت گرفته است. تاکنون سرریزهای جانبی با مقاطع مستطیلی، مثلثی، مرکب و تاج دایره ای مورد بررسی قرار گرفته شدهاند، اما برروی مقطع ذوزنقهای هیچ گونه مطالعهای انجام نگرفته است. در این مقاله، معادله دیفرانسیل پروفیل جریان و ضریب دمارچی سرریز جانبی ذوزنقهای لبه تیز با شیب جانبی ۱:۱، ۵ ، ۱:۱و۱:۲ در کانال مستطیلی، تحت جریان زیربحرانی بطورآزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. با انجام ۱۱۲ آزمایش، فرمول ضریب سرریز استخراج شده است