سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

چکیده:

از سیستم های متوادل سرریز و دریچه برای اندازه گیری دبی جریان در کانالهای رو باز استفاده می شود ولی در مواردی که آب انتقالی حاوی مواد رسوبی و شناور باشد موجب بروز مشکلاتی در نحوه عملکرد آنها شده و خطاهای اندازهگیری بالا میرود. برای حل این مشکل ، می توان سرریز و دریچه را با هم ترکیب نمود و سیستم هیدرولیکی متمرکزی به نام سرریز- دریچه تشکیل داد که امکان انتقال مواد رسوبی از زیر دریچه و مواد شناور را از روی سرریز فراهم می آورد . هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات جریان عبوری از ترکیب سرریز مثلثی و دریچه کشویی مستطیلی لبه تیز در کانال مستطیلی و نیز ارائه ضریب دبی برای جرای ترکیبی در شرایط مختلف جریان است . آزمایشها در کانال آزمایشگاهی و روی مدلهایی با ابعاد هندسی بدون بعد موثر بر جریان ضریب دبی برای شرایط مختلف جریان عبوری از روی سر ریز لبه تیز مثلثی و زیر دریچه کشویی مستطیلی ارائه شد. ضرایب دبی حاصله مطابقت خوبی با نتایج آزمایشگاهی داشت.